Jednotlivé Bach květy

Bachova květová terapie je založena na užívání "esencí", což jsou v podstatě energetické informace získané z květů vybraných planě rostoucích rostlin, stromů a keřů. Její zakladatel Dr. Edward Bach odhalil, že květy určitých rostlin vibrují na stejné frekvenci jako konkrétní emoce, pocity a nálady člověka. A dospěl ke zjištění, že působením této květové vibrace na člověka a jeho "Vyšší Já" lze tyto emoce, pocity a nálady srovnat do harmonické úrovně. Jinými slovy tyto negativní emoce, špatné nálady a pocity odstranit. A jestliže každé naše jednání a chování je provázeno určitými emocemi, pak lze eliminací těch nežádoucích emocí dosáhnout pozitivních změn i v našem jednání a chování, v našich činech a tom, jak žijeme náš život. Dr. Bach definoval celkem 38 esencí (z nich jediná, Rock Water, je nerostlinného původu). 

Níže uvedené popisky esencí slouží pro prvotní orientaci, každá esence v sobě skrývá mnohem více emocionálních obrazů a situací, než zde uvádím. Neváhejte mě kontaktovat pro výběr vhodných esencí k vyřešení Vašeho konkrétního problému. 

1. Agrimony (Řepík lékařský)

Za usměvavým obličejem se ukrývají problémy a starosti. Esence pro všechny, kteří svá trápení maskují rádoby usměvavou tváří, veselou náladou a žertovností. Přetvařují se před ostatními i sami před sebou. Na otázku "Jak se máte?" odpoví vždycky "Super, všechno je v pohodě!" a nahodí typický "americký úsměv". Ostatní v nich jen těžko zpozorují vnitřní neklid a problémy. 

2. Aspen (Topol osika)

Neodůvodněné a nevysvětlitelné strachy a obavy. Pro lidi, kteří jsou všeobecně nervózní a úzkostliví, propadají náhlým bezdůvodným strachům a obavám, mají bujnou fantazii, kterou doprovází např. strach z duchů, z nadpřirozených sil, také mají strach ze tmy, v noci mají často špatné sny, probouzejí se a pak se znovu bojí usnout. Typické pro děti, které se v noci bojí, vyžadují rozsvícené světlo, otevřené dveře k rodičům, mluví ze spaní, trpí náměsíčností apod. 

3. Beech (Buk lesní)

Přílišná kritičnost a netolerance vůči ostatním. Vhodný pro všechny, kteří mají sklon druhé kritizovat, posuzovat, odsuzovat a také poučovat, co a jak mají dělat. Lidé v esenci buk kritizují konání druhých bez bližšího porozumění, nedokážou se vcítit do pocitu druhých, sami "mají vždycky pravdu" a své činy považují za ty nejlepší a jedině správné. Bývají lehce podráždění a výbušní, mají notnou dávku vnitřního napětí.

4. Centaury (Zeměžluč lékařská)

Neschopnost říct "NE", až přílišná potřeba ostatním pomáhat, téměř sloužit, za každou cenu všem ostatním vyhovět. Tito lidé jsou až příliš ochotní, laskaví a dobrosrdeční, často na úkor svých vlastních potřeb a přání. Snadno podlehnou vlivu silnějších osobností, podřizují se ostatním, neumí si nastavit své vlastní hranice. 

5. Cerato (Rožec)

Osobní nejistota, pochybovačnost o svých názorech a činech, nedůvěra ve svůj vlastní úsudek, hledání rady u jiných, potřeba se ujišťovat u druhých, že jsem se rozhodl(a) správně. Od lidí v esenci Cerato uslyšíme typicky takové otázky jako: "A co bys udělal(a) ty na mém místě?". Tito lidé se snadno nechají ovlivnit druhými, místo toho, aby naslouchali svému vnitřnímu hlasu. 

6. Cherry Plum (Slíva třešňová)

Silné negativní emoce jako výbuchy zuřivosti, nepříčetnost, hysterie a návaly pláče, náhlá agresivita, kdy člověk jedná pod nekontrolovatelným vlivem emocí. Lidé v esenci Cherry Plum dlouho potlačují své emoce v sobě, pociťují neustálé vnitřní napětí (jako přetlakovaný papiňák) a pak najednou vybouchnou a nedokážou se ovládat.  

7. Chestnut Bud (Poupě jírovce, koňského kaštanu)

Neschopnost poučit se z vlastních chyb učiněných v minulosti, opakování stále stejných chyb, neschopnost opustit staré vzorce chování, které pro nás nejsou prospěšné. Například když si lidé vyhledávají stále stejné (a nevhodné) partnery, stále stejný (a neuspokojivý) typ zaměstnání apod. Nikdy si nekladou otázku "proč", nezamyslí se nad podstatou věcí, která jim tak uniká. Esence Chestnut Bud je vhodná při školních problémech, blokádách v učení, při pomalém chápání, nepozornosti, zapomnětlivosti. 

8. Chicory (Čekanka obecná)

Majetnické sklony vůči druhým lidem, přehnaná starostlivost o druhé, snaha druhým pomáhat, aniž o to protistrana stojí, vměšování se do života druhých, tendence druhým organizovat život, téměř s nimi manipulovat. Zištnost svých činů - tito lidé za svou pomoc a lásku očekávají od druhých vděčnost a lásku. Dávají "lásku s podmínkami", je to láska sobecká, nezdravá.

9. Clematis (Bílá lesní réva)

Snění za bílého dne, unikání z reality do světa snů a vlastní fantazie. Tímto způsobem lidé v esenci Clematis utíkají před realitou a problémy. Než by teď hned začali aktivně jednat, tak si raději staví vzdušné zámky, vytvářejí si naděje a iluze o budoucnosti, sní o tom, že lepší časy teprve přijdou. Avšak nejsou dostatečně aktivní, aby své sny a touhy reálně uskutečnili. 

10. Crab Apple (Plané jablko)

Nespokojenost se svým zevnějškem, pocity tělesné i duševní nečistoty. Lidé v esenci Crab Apple mají pocity méněcennosti kvůli svému zevnějšku, stydí se za to, jak vypadají (například kvůli akné, ekzému, mají komplex se svou postavou, vlasy apod.). Esence je vhodná u všech přehnaných diet, anorexie, bulimie apod.   

11. Elm (Jilm)

Přehnaná zodpovědnost, která je vyčerpávající. Esence vhodná pro extrémně zodpovědné a pracovité lidi, kteří si na sebe nabrali mnoho úkolů a povinností a náhle je přepadl dočasný pocit nejistoty, zda to všechno jsou schopni zvládnout. Pomáhá, když nás náhle a krátkodobě opustí síly. Pro aktuální "krizi sebedůvěry" u jinak schopných sebevědomých lidí.  

12. Gentian (Hořec nahořklý) 

Pesimismus a skleslost, nedostatek odvahy (většinou) na základě předchozího zklamání. Lidé v esenci Gentian jsou tvrdošíjní pochybovači, jsou nedůvěřiví, už dopředu vědí, že "to stejně nevyjde". Jakýkoli nezdar nebo překážka je okamžitě odradí od dalšího konání, bere jim to odvahu zkusit to znovu, raději se vzdávají bez boje. 

13. Gorse (Hlodaš evropský)

Stav beznaděje, bezvýchodnosti a zoufalství, kdy lidé mají tendenci rezignovat a vzdávat boj. Spojeno s pocity bezmoci a nedostatku motivace. Tato esence může být vhodná pro lidi, kteří žijí dlouhodobě v neutěšených podmínkách, trpí dlouhodobými zdravotními problémy nebo dlouhodobě pečují o nemocné nebo postižené lidi/děti a už jim docházejí síly. 

14. Heather (Vřes obecný)

Soustředění se na sebe, upovídanost, přehnaná potřeba pozornosti, neschopnost být sám. Esence Heather je vhodná pro lidi, kteří velmi rádi mluví o sobě, zejména o svých problémech, nemocech apod. Všechny ostatní lidi považují za své posluchače, aniž by brali v úvahu, že ostatní lidé je třeba poslouchat nechtějí. Naopak o druhé lidi se zajímají jen velmi málo, nenaslouchají jiným a nedokáží se ani vcítit do jejich potřeb a situace. 

15. Holly (Cesmína ostrolistá)

Všechny negativní a velmi palčivé emoce vůči druhým lidem, které jsou opakem lásky. Vztek, zloba, nenávist, odpor, žárlivost všeho druhu (partneři, sourozenci, zvířata), zášť, nepřejícnost, lakota, mstivost, škodolibost, pohrdavost, zatrpklost vůči světu a mnoho dalších. Lidé v esenci Holly jsou často hádaví, rychle se rozčílí, zdají se nahněvaní na celý svět. Avšak uvnitř se mohou cítit velmi opuštění, mohou vnitřně trpět a užírat se (často bez skutečných příčin).  

16. Honeysuckle (Zimolez kozí list)

Myšlenky stále utíkají do minulosti, vzpomínání na to, co bylo dřív, neschopnost se odpoutat od starých vazeb a žít v současné realitě. Lidé v esenci Honeysuckle mají tendenci být nostalgičtí, sentimentální, porovnávají současnou situaci s minulými okolnostmi.  

17. Hornbeam (Habr obecný)

Nespokojenost a znuděnost stereotypním stylem života. Mentální únava, nedostatek elánu a nadšení pro běžné denní činnosti. Esence Hornbeam je přirovnávána k "pondělnímu ránu", tj. víkend je za námi a čeká nás celý pracovní týden se spoustou povinností. Typické pro Hornbeam je odkládání povinností, nechuť se pustit do díla. 

18. Impatiens (Netýkavka žlázonosná)

Netrpělivost, nedočkavost, potřeba všechno dělat rychle a pokud možno hned. Lidé v esenci Impatiens myslí a jednají ukvapeně, rychle se pohybují, rychle mluví, rychle jedí, neustále potřebují něčím "zaměstnávat" své ruce, jsou neposední, dívají se na hodinky, jsou jakoby neustále na odchodu. Pociťují vnitřní neklid a napětí, jsou popudliví, impulzivní, snadno podráždění, mají prudké reakce.  

19. Larch (Modřín opadavý) 

Nedostatek sebedůvěry, nízké sebevědomí, podceňování se, strach ze selhání. Lidé, kteří potřebují esenci Larch, většinou dopředu očekávají neúspěch, podceňují se a nevěří si. Zbytečně snižují své schopnosti, a naopak přeceňují schopnosti druhých, o kterých si myslí, že jsou vždycky lepší. 

20. Mimulus (Kejklířka skvrnitá)

Strachy ze známých a konkrétních věcí - např. strach z konkrétních lidí, z nemoci, nehody, ztráty zaměstnání, strach, že si nenajdeme partnera, nebo že nás partner opustí, strach ze zubaře, z lékařského ošetření, strach mluvit na veřejnosti, strach ze zkoušky, strach ze zvířat, z cestování letadlem, ve výtahu a mnoho dalších. 

21. Mustard (Hořčice polní)

Náhlá melancholie a smutek, který přichází bez příčiny a bez zjevného důvodu. Člověk se stává lhostejný, nemá chuť a sílu k životu, uzavírá se do sebe, většinou tento stav provází nechutenství a otupělost. Lidé, které takto zasáhne náhlá deprese, nedokážou říct, proč a co je trápí. Tento stav může trvat pár dní, ale i několik týdnů nebo měsíců. Mustard je vhodná pro depresivní rozladěnost v pubertě nebo na krizi středního věku.

22. Oak (Dub letní)

Zdolávání překážek i přes vyčerpanost. Esence pro silné a schopné lidi, pro bojovníky, kteří se nikdy nevzdávají, i když jsou unavení. Statečně bojují přes všechny nesnáze, nesou břemeno a zodpovědnost za všechny.

23. Olive (Oliva)

Totální nedostatek energie, fyzické i duševní vyčerpání, které může být provázeno nespavostí, pocitem vyhoření, nezájmem resp. nedostatkem síly dělat to, co člověka dříve bavilo a činilo mu radost. Tento stav nastává po dlouhotrvající, vyčerpávající práci, povinnostech, studiu, nemoci, péči o druhé lidi, péči o nemocné, o malé děti apod. 

24. Pine (Borovice lesní)

Pro lidi, kteří si neustále něco vyčítají, jsou nespokojeni s prací, kterou odvedli, pořád si říkají, že to a ono mohli udělat lépe. Také pro lidi, kteří se cítí provinile, mají špatné svědomí, a to jak za skutky aktuální nebo již dávno minulé. Dokonce přebírají vinu za druhé lidi. Mají tendenci se za všechno omlouvat. 

25. Red Chestnut (Červený kaštan)

Extrémní strach o své blízké. Lidé, kteří potřebují esenci Red Chestnut, neustále sýčkují a "malují čerta na zeď", ve všem vidí hrozbu nějakého neštěstí a potenciální nehodu. Pětiminutové zpoždění partnera si okamžitě vysvětlí tak, že se mu jistě něco hrozného stalo. Svým dětem nedopřejí přirozený pohyb a zábavu, protože mají přílišné obavy, aby se nezranily. 

26. Rock Rose (Devaterník penízkovitý)

Hluboký strach, pocity paniky a zděšení, otřes způsobený náhlou kritickou situací (úraz, nehoda, přepadení, napadení zvířetem atd.) nebo špatnou zprávou. Esence je taky vhodná na neklidný spánek, noční můry. Je důležitou součástí Rescue Remedy - Krizové esence.

27. Rock Water (Voda z léčivých pramenů)

Pro lidi nepružné, ustrnulé ve svých názorech i konáních. Tito lidé mají pocit, že musí striktně dodržovat řád, disciplínu, zaběhnutá pravidla, nejsou schopni se odchýlit od rituálu, nejsou schopni se přizpůsobit novým poměrům, změně situace.   

28. Scleranthus (Chmerek roční)

Nevyrovnanost, neschopnost se rozhodnout mezi dvěma nebo více variantami. Proměnlivost názorů, prudké výkyvy nálad, celkově jdou tito lidé z extrému do extrému (hned pláč - hned euforie, hned plno energie - náhle apatie, velká chuť k jídlu - nechutenství atp.).

29. Star of Bethlehem (Snědek okoličnatý)

Pomáhá hojit prožité šoky (jak tělesné tak duševní), které nebyly zpracovány a které si s sebou neseme jako trauma. Tato traumata nás mohou blokovat v dalším životě v jakékoli oblasti a právě Snědek tyto bloky odstraňuje. Lze jej použít na šoky a traumata jak aktuální tak dříve prožité. Míra šoku a následného traumatu je velice individuální a není radno je podceňovat - například pro dvouleté dítě může být takovým "šokem" příchod sourozence na svět.

30. Sweet Chestnut (Jedlý kaštan)

"Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc je nejbližší". Tato citace z Bible dobře vystihuje princip esence Sweet Chestnut. Pomáhá lidem, kteří dlouho a odhodlaně bojovali, doufali, nikdy si nestěžovali na útrapy, ale nyní jsou na konci svých sil, na dně svých možností, ve stavu hluboké deprese a zoufalství. Sweet Chestnut pomáhá nalézt světlo v sobě samém, dodává novou odvahu a odhodlanost jít dál.  

31. Vervain (Sporýš lékařský)

Ideologičtí fanatici, extrémní zastánci zdravého životního stylu, zarputilí bojovníci o zdravé životní prostředí, misionáři, kteří pro "dobrou věc" obětují svůj soukromý život, to jsou extrémní případy lidí v negativním stavu esence Vervain. Běžně je pro lidi typu Vervain charakteristické přílišné nadšení, až posedlost pro určitou věc, neústupnost ve svých názorech, horlivost, zarputilá snaha všechny okolo přesvědčit o své pravdě, nezájem o stanovisko druhých a samozřejmě neustálé pracovní vytížení. To všechno vede k tomu, že lidé typu Vervain jsou nakonec přepracovaní, ve stresu, podráždění a nervózní, v neustálém napětí jak vnitřním tak i projevujícím se navenek.  

32. Vine (Vinná réva)

Nadřazené chování vůči ostatním lidem, snaha dominovat a ovládat druhé. Pro autoritativní osobnosti, které disponují velkými schopnostmi, silnou vůlí a ctižádostí, avšak ke druhým se chovají panovačně, povýšeně, arogantně, až despoticky. Druhým rozdávají jen příkazy a zákazy, o názorech nediskutují, prosazují je silou. 

33. Walnut (Vlašský ořech)

V období velkých životních změn, které díky esenci Walnut lépe zvládneme - např. první nástup do školky/školy, nástup do zaměstnání, odchod do důchodu, svatba, rozvod, tělesné změny doprovázející různá vývojová období (puberta a dospívání, těhotenství, porod, menopauza, stáří) apod. Walnut pomáhá lidem, kteří jsou velmi citliví na názory a mínění druhých ("Když já nevím..., co by tomu řekl ten a onen/ lidi..."), snadno se nechají ovlivnit a svést ze své životní cesty.

34. Water Violet (Žebratka bahenní)

Pro lidi spíše nepřístupné, kteří se chovají jakoby odtažitě, obtížně s okolím navazují kontakty a přátelství, jsou spíše mlčenliví, od ostatních si zachovávají odstup. Mohou na ostatní působit do jisté míry až nespolečensky, chladně nebo dokonce hrdě či povýšeně. Pomáhá skvěle i dětem, které mají problém zapadnout do kolektivu ve školce/škole, které mají problém si najít kamarády.

35. White Chestnut (Bílý kaštan)

V hlavně nám neustále kolují myšlenky, přehrávají se nám dialogy a výměny názorů, prožité situace (hlavně ty špatné), neustále myslíme na to, co "jsme ještě měli říct, co jsme mohli říct lépe", výjimkou není ani samomluva. To vše způsobuje roztržitost během dne, roztěkanost, nesoustředěnost, a večer špatné usínání, v noci neklidný a přerušovaný spánek. Z toho důvodu je White Chestnut součástí Noční krizové esence.

36. Wild Oat (Sveřep větevnatý)

Pro takového člověka, který si není jistý, jaký je jeho pravý smysl života, jeho poslání. Má mnohostranné zájmy, ale není schopný se pro něco konkrétního rozhodnout. Zkouší neustále něco nového (včetně nových povolání), ale vším je brzy znuděný, dostavuje se frustrace a celková nespokojenost, pocit promarnění života. Wild Oat nám pomáhá učinit rozhodnutí na důležitých životních křižovatkách - např. volba školy, zaměstnání a jiné.

37. Wild Rose (Planá šípková růže)

Když člověk zcela rezignoval na všechno, ztratil totálně radost ze života, jakoukoli vnitřní motivaci, zcela pasivně se poddal svému osudu (např. neuspokojivé povolání, nešťastné manželství, chronická nemoc). Neusiluje o nic, co by mohlo jeho život změnit či zlepšit, je zcela bez elánu, bez ambic, uvnitř je jen lhostejnost a prázdnota. Typicky řekne: "Co se dá dělat, život už je takový..." nebo "Pro mě už je tak jako tak pozdě..." apod. 

38. Willow (Žlutá vrba)

Sebelítost a zatrpklost, zahořklost. Pro škarohlídy a melancholiky, kteří si stěžují na svůj osud, mají pocit, že život je k nim nespravedlivý, mají tendenci vidět všechno z té špatné stránky. Svalují vinu za všechno, co se jim kdy nepovedlo, na nespravedlivý osud, případně na rodiče, učitele a jiné, kteří jejich život nějakým způsobem ovlivnili. Srovnávají se s druhými lidmi a závidí, že se jim daří (dle jejich subjektivního mínění) lépe. 

39. Rescue Remedy (Krizová esence)

Někdy se jako poslední, nad rámec výše uvedených základních 38 Bach květů, uvádí ještě tzv. Krizová esence - Rescue Remedy, neboli taky "kapky První pomoci". Jedná se o směs pěti originálních esencí, kterou koncipoval přímo Dr. Bach, a která má za úkol zklidnit naši mysl ve všech stresových situacích. Těmi může být návštěva zubaře, lékaře, pracovní pohovor, zkouška, veřejné vystoupení, strach z cesty letadlem, dopravní kolaps, autonehoda a mnoho dalších. Přečtěte si více informací o Krizové esenci a jejím použití.

Informace získané z květů jsou zpracovány do podoby tzv. mateční tinktury, ze které se pak vyrábějí konečné esence v podobě kapek. Více o postupu výroby Bachových esencí si můžete přečíst zde. 

Každou jednotlivou esenci lze použít tak, že z ní nakapeme dvě kapky do skleničky s neperlivou vodou (může být i jiný nealkoholický nápoj) a pomalu během dne upíjíme. Z Krizové esence Rescue remedy (je uvedená jako poslední v seznamu) nakapeme čtyři kapky. Takto můžeme použít esence pro harmonizaci krátkodobých, přechodných emocionálních výkyvů, pro odstranění aktuální duševní nepohody, momentální krize nebo špatné nálady.

Pro dlouhodobé užívání, kdy chceme vyřešit dlouhodobé nebo hluboce zakořeněné problémy, špatné zlozvyky nebo negativní charakterové vlastnosti, používáme mixovací lahvičku s kapátkem objemu 30 ml. Do mixovací lahvičky naplněné neperlivou vodou je možno přidat 6-7 esencí. Z každé nakapeme dvě kapky, v případě Krizové esence Rescue Remedy nakapeme čtyři kapky. Z této hotové směsi kapeme čtyři kapky přímo na jazyk/pod jazyk, a to minimálně 4x denně, v případě potřeby i častěji. Užívací lahvička vydrží 3-4 týdny. 

Vybrali jste si své esence? Ráda Vám namíchám Vámi zvolené esence do 30 ml užívací lahvičky. Bude to pro Vás jistě ekonomicky výhodnější, než si kupovat jednotlivé lahvičky samostatně a z nich pak sami vytvářet směs; navíc pro Vaši osobní potřebu byste jednotlivé lahvičky s Bach květy nejspíš zdaleka nevypotřebovali celé.

Nejste si jisti výběrem vhodných esencí? Využijte mé poradny a konzultace, během které připravím směs esencí pro Vás na míru do 30 ml užívací lahvičky.

Bachovy květové esence jsou naprosto neškodné, nemají žádné vedlejší účinky a nejsou návykové. Mohou je bez obav užívat i děti včetně batolat a miminek, těhotné a kojící ženy. Pomáhají nejen lidem, ale i zvířatům a rostlinám.

Upozornění: Bachovy květové esence nejsou lék. Jejich užívání nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovenou a doporučenou léčbu.